IR20010 Teanga na Gaeilge II B (Irish language II B)

Academic Year 2020/2021

Tá an modúl seo dírithe ar thuiscint níos doimhne a fháil ar shainiúlacht na Gaeilge idir fhoghraíocht, ghramadach, chomhréir agus stór focal. Cuirfear gnéithe den ghramadach i láthair na mac léinn le linn léachtaí agus beidh na rialacha sin le cur i bhfeidhm in obair phraiticiúil gach seachtain. Beidh deis plé a dhéanamh ar ábhar na léachtaí sa rang teagaisc gach seachtain.

Beidh go leor plé agus díospóireachta i gceist sna ranganna Teanglainne agus tabharfar deis do mhic léinn a gcuid scileanna cumarsáide a chleachtadh. Cuirfear scrúdú ar na scileanna seo sa scrúdú cainte.

Is féidir go mbeidh obair neamhspleách le déanamh mar chuid den chúrsa seo eg. tionscaimh bunaithe ar chláir raidió/theilifíse, léitheoireacht bhreise

Show/hide contentOpenClose All

Curricular information is subject to change

Learning Outcomes:

Ag deireadh an mhodúil seo ba cheart go mbeadh sé ar chumas an mhic léinn:

(i) rialacha gramadaí a phléitear i léachtaí a chur i bhfeidhm go praiticiúil i suíomh scrúdaithe agus mar chuid d'obair neamhspleách
(ii) Aiste a scríobh i nGaeilge chruinn ar ábhair reatha agus eile;
(iii) Plé a dhéanamh ar chúrsaí comhaimseartha agus pearsanta, le stór focal leathan agus flúirse nathanna cainte Gaeilge;
(iv) Téacs Gaeilge a léamh, a thuiscint agus a phlé

Indicative Module Content:

Gramadach na Gaeilge, go háirithe na gnéithe seo a leanas den ghramadach:

- an chopail
- an t-ainm briathartha
- na haidiachtaí

Díreofar freisin ar ghnéithe eile den teanga a ndeachthas i ngleic leo i modúil eile cheana

Student Effort Hours: 
Student Effort Type Hours
Lectures

12

Small Group

12

Conversation Class

12

Specified Learning Activities

24

Autonomous Student Learning

80

Total

140

Approaches to Teaching and Learning:
Obair phraiticiúil
Teoiricí gramadaí á gcur i bhfeidhm go praiticiúil
Obair aonair le hullmhú le haghaidh grúpaí beaga
Scrúduithe ar líne bunaithe ar obair theoiriciúil ó léachtaí

 
Requirements, Exclusions and Recommendations
Learning Requirements:

Teanga na Gaeilge I must have been passed without compensation

Ní mór pas gan chúiteamh a fháil i dTeanga na Gaeilge I

Learning Exclusions:

Teanga na Gaeilge I must have been passed without compensation

Ní mór pas gan chúiteamh a fháil i dTeanga na Gaeilge I

Learning Recommendations:

Tréimhse caite sa Ghaeltacht nó taithí ar an nGaeilge labhartha.
Suim sa teanga, idir labhartha agus scríofa. Pas faighte i dTeanga na Gaeilge I.


Module Requisites and Incompatibles
Pre-requisite:
IR10040 - Teanga na Gaeilge I


 
Assessment Strategy  
Description Timing Open Book Exam Component Scale Must Pass Component % of Final Grade
Class Test: Scrúdú Ranga Week 7 n/a Standard conversion grade scale 40% No

10

Examination: scrúdú scríofa dhá uair an chloig 2 hour End of Trimester Exam No Standard conversion grade scale 40% No

50

Attendance: Obair na teanglainne Varies over the Trimester n/a Standard conversion grade scale 40% No

20

Oral Examination: scrúdú cainte Unspecified n/a Standard conversion grade scale 40% No

15

Continuous Assessment: Tástálacha ar líne Throughout the Trimester n/a Standard conversion grade scale 40% No

5


Carry forward of passed components
No
 
Resit In Terminal Exam
Autumn Yes - 2 Hour
Please see Student Jargon Buster for more information about remediation types and timing. 
Feedback Strategy/Strategies

• Feedback individually to students, post-assessment
• Online automated feedback

How will my Feedback be Delivered?

Aiseolas uathoibríoch ar na srúduithe ar líne; Aiseolas sa rang teagaisc ar an scrúdú lár téarma; Aiseolas ar an scrúdú deireanach i ndeireadh an tseimeastair

Name Role
Assoc Professor Caoimhin Breatnach Lecturer / Co-Lecturer
Assoc Professor Caoimhin Mac Giolla Leith Lecturer / Co-Lecturer
Ms Maire McCafferty Lecturer / Co-Lecturer
Ms Eimhear Ní Dhuinn Lecturer / Co-Lecturer
Miss Orla Quinlan Lecturer / Co-Lecturer
Mr Donncha Ó Murchú Lecturer / Co-Lecturer
Mr Stiofán Ó'Briain Lecturer / Co-Lecturer
Gerald Doherty Tutor
Ms Ceithleann Ni Dhuibhir Ni Dhulachain Tutor
Ms Katie Whelan Tutor